Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

MediaXpert Fotostudiohuur Uitslagweg 26A, 7556LR Hengelo ov

 

1. HUURPERIODE, RESERVERING, CONTACTGEGEVENS

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde dagdelen. Op verzoek is uitloop mogelijk tegen betaling indien geen andere huurder na de gehuurde periode komt. De huurperiode geldt per dagdeel voor minimum van 4 uur incl. uitleg, opstellen belichting, opstellen personen of producten en eventuele visagie. De reservering geschiedt telefonisch, per email of door het invullen van het reserveringsformulier op de website door de huurder zelf. Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij bezoek aan de studio dient de huurder een kopie van een identiteitsbewijs af te geven en deze Algemene voorwaarden voor akkoord te ondertekenen.

2 HUUROVEREENKOMST, BETALING

De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering. De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij de studio, de keuken, en aanliggende ruimten zoals op de website vermeld. Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld. Alle op deze site genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW, tenzij anders vermeld. De reservering is pas van kracht na betaling van de overeengekomen huursom.

3 TER BESCHIKKING GESTELDE APPARATUUR, VOORWERPEN EN FACILITEITEN

De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de website www.MediaXpert.nl/studiohuur. Deze omschrijvingen afdrukken en bij gebruik van de studio vooraf controleren en ondergetekende ter plaatste afgeven. (zie ook 4 )

4 AANSPRAKELIJKHEID, ONDERHOUD

De huurder van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken en te onderhouden. De huurder dient vòòr gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden via een daarvoor bestemd gebrekenformulier, te verkrijgen in de fotostudio. Indien er vooraf geen gebrekenformulier is ingeleverd zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

 

5 VERZEKERING, BESCHADIGING, DIEFSTAL, BEVEILIGING

De huurder verklaart dmv akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. Ivm diefstal worden de in- en uitgangen bewaakt door beveiligingsensoren en een alarmsysteem.

6 ANDERE BEPALINGEN – HUISREGELS

  1. De straatdeur moet altijd gesloten blijven i.v.m. insluiping.
  2. Roken is niet toegestaan in de studio. Roken is mogelijk op het binnenpleintje buiten, bij de studio.
  3. De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het gebouw verleent.
  4. Na gebruik moet de studio netjes worden achtergelaten.
  5. Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. Ook niet als de gebruikers hiervoor even naar buiten gaan.
  6. Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd; De huurder is dan het totaalbedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd.

7 BETALING

Betaling van de huur geschied vooraf via betaling van de huursom en eventueel bijkomende kosten zoals aangegeven op het aanmeldingsformulier op rekening van MediaXpert. Na betaling is de huur pas definitief.

Huurder heeft de algemene voorwaarden gelezen en gaat ermee akkoord.

 

Naam: …………………………………………….

Adres: …………………………………………….

            …………………………………………….

Legitimatiebewijsnummer: ………………

 

Datum: ……………………………………………

 

Handtekening:…………………………………….

 

Download hier de algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden.

Print deze en lever deze voor aanvang huur af in de fotostudio. Neem ook uw legitimatie mee zoals u heeft aangegeven op dit formulier.

Sluit
loading...